Oznámení o přeměně akcií na zaknihované

2. 11. 2016

Výzva akcionářům k odevzdání akcií v souvislosti s přeměnou

Představenstvo společnosti NAM system, a.s. se sídlem U Pošty 1163/13, Havířov – Prostřední Suchá, 735 64, IČ: 25862731, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložce 2365  (dále jen „Společnost“), uveřejňuje tímto ve smyslu ustanovení § 529 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Zákon“), následující oznámení, jakož i výzvu akcionářům Společnosti k odevzdání akcií a sdělení čísla účtu v centrální evidenci cenných papírů:

 

  1. Valná hromada Společnosti rozhodla dne 13.10.2016 o přeměně akcií Společnosti z listinných akcií na akcie zaknihované a o s tím související změně stanov Společnosti. O této skutečnosti byl sepsán JUDr. Jarmilou Valigurovou, notářkou v Ostravě, notářský zápis č. NZ 1524/2016.
  2. Představenstvo Společnosti tímto vyzývá akcionáře Společnosti, aby odevzdali dosavadní listinné akcie Společnosti ve lhůtě dvou (2) měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Obchodním věstníku, a to  v sídle Společnosti na adrese U Pošty 1163/13, Havířov – Prostřední Suchá, 735 64, v pracovní dny od 9:00 hod. do 15:00 hod. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie Společnosti nepředloží, vyzve Společnost akcionáře k předložení akcií v dodatečné lhůtě s upozorněním, že po uplynutí této lhůty budou neodevzdané akcie prohlášeny za neplatné.
  3. Představenstvo Společnosti dále akcionáře Společnosti vyzývá, aby si v souvislosti s přeměnou akcií na zaknihované zřídili majetkový účet v centrální evidenci cenných papírů, a to prostřednictvím jednoho z účastníků Centrálního depozitáře cenných papírů (bank a obchodníků s cennými papíry; seznam účastníků na cdcp.cz ).
  4. Akcionář je při odevzdání dosavadních listinných akcií Společnosti povinen ve smyslu ustanovení § 530 odst. 1 Zákona Společnosti sdělit číslo majetkového účtu zřízeného dle bodu 3. výše, na který mu mají být zaevidovány zaknihované akcie Společnosti.

Představenstvo společnosti

NAM system, a.s.

 

Kontaktujte nás

Dispečink
ONI system
+ 420 737 900 300

Dohled
NAM®technology
+ 420 603 493 885