Dotace z operačních programů EU

 

Dotace z operačního programu Zaměstnanost 

Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti NAM system a.s.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012289
Doba realizace projektu: 1. listopad 2019 až 30. říjen 2021

Cíl projektu:
Cílem projektu je posílení konkurenceschopnosti společnosti NAM system a.s. a expanze na zahraniční trhy. Předpoklad k jeho naplnění je realizace vzdělávacích aktivit, díky kterým dosáhneme zvýšení úrovně odborných znalostí, profesních dovedností a efektivity práce našich zaměstnanců. Zejména v oblasti:

 • zlepšování úrovně znalostí anglického jazyka
 • školení na FIS
 • zvyšování výkonnosti výroby
 • zlepšování znalostí ohledně způsobu, jak vést obchodní jednání

Míra spolufinancování:
85 % způsobilých výdajů projektu z dotací z Evropského sociálního fondu
15 % způsobilých výdajů projektu z vlastního financování

c
Dotace EU Zaměstnanost

Dotace z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název projektu: Účast na výstavě IFSEC Londýn 2017 a Security Essen 2018

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007475
Doba realizace projektu: 1. 12. 2016 až 15. 10. 2018

Cíl projektu:
TC 03 Zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků, odvětví zemědělství (v případě EZFRV) a rybářství
a akvakultury (v případě ENRF)
01.2.111.2.2 Zvýšit internacionalizaci malých a středních podniků

Míra spolufinancování:
50 % způsobilých výdajů projektu

Popis projektu:
Strategickým cílem společnosti NAM system je najít v zahraničí partnery pro distribuci a technickou podporu vyráběných
monitorovacích a bezpečnostních systémů. Jako jednu z hlavních cest pro hledání vhodných zahraničních
obchodních partnerů považujeme účast na 2 odborných výstavách. Výstava IFSEC 2017 v Londýně je zaměřena nejen
na místní trh, ale i na země s historickou vazbou na UK. Výstava Essen 2018 je největší mezinárodní výstavou bezpečnostní
techniky v Evropě a branou do německy mluvících zemí.

Součástí projektu je výběr dodavatele pro návrh výstavního stánku, jeho výroby, grafického zpracování, dopravy a realizace stánku na výstavišti. Z pohledu propagace produktů a služeb budou připraveny interaktivní ukázky fungování produktů. Pro podporu vystavovaných produktů se vytvoří a vytisknou produktové katalogy. Samotný veletrh bude na místě realizován cca osmi zaměstnanci naší společnosti.

logo EU_OP_podnikani a inovace

LOGO Ministerstvo průmyslu a obchodu

 

 

Vzdělávání v elektrotechnice

Dotace z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Komplexní vzdělávání a zvyšování adaptability zaměstnanců společnosti NAM system a.s. jako nástroj ke zvýšení úrovně výroby elektroniky

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.01115
Doba realizace projektu: 1. květen 2013 až 30. duben 2015

Společnost NAM system, a.s. obdržela z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost dotaci na vytvoření komplexního programu vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů.

esf_eu_oplzz_Podporujeme_horizontal_CMYK [Převedený]

Cíle projektu
Hlavní cíl projektu spočívá primárně ve zvýšení adaptability zaměstnanců prostřednictvím jejich účasti na vytvořeném komplexním systému vzdělávání s přihlédnutím na horizontální téma rovné příležitosti. Sekundárně pak v zajištění prosperity naší společnosti a zvýšení zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji. Tohoto cíle hodláme dosáhnout prostřednictvím:

 • rozvoje kvalifikační úrovně a odborných znalostí zaměstnanců působící v odvětví elektroniky, v němž je nezbytné neustále držet krok s nejnovějšími technologiemi,
 • využití inovačních přístupů (strategické a systematické vzdělávání, širší využívání firemního školicího střediska, zavedení nových vzdělávacích aktivit)
 • zlepšení přístupu ke slaďování pracovního a rodinného života a vytvoření nových pracovních míst

Cílové skupiny
Cílovou skupinu tvoří 47 vybraných zaměstnanců z těchto oddělení:

 • vývoj (13)
 • výroba (5)
 • technologický dozor (2)
 • servis ONI, PCO (8)
 • management (3)
 • dispečink (6)
 • administrativa (5)
 • call centrum (5)

 

Cíl vzdělávání
Cílem vzdělávání je rozvoj kvalifikační úrovně a odborných znalostí našich zaměstnanců. Zároveň zrealizujeme opatření pro vytváření podmínek pro sladění rodinného a profesního života (zavedení flexi úvazku, zavedení gender statistiky a proškolení personalistů a vedoucích oddělení v oblasti rovných příležitostí).

 

Vzdělávací program bude realizován v několika rovinách členěných podle typu zaměstnanců a úrovně jejich zařazení:

 

 

 

 

 

 

 

Genderová opatření

1. Zavedení genderové statistiky o zastoupení žena a mužů na jednotlivých úrovních
2. Zabezpečení proškolení 7 zaměstnanců – vedoucí oddělení/personalistů ve využívání metod a nástrojů rovných příležitostí
3. Vytvoření pracovního místa pro člena realizačního týmu projektu – sladění rodinného a pracovního života. Během výkonu práce ve společnosti bude také zajištěno hlídání dítěte/dětí ve firemní školce, kterou plánujeme v budoucnu udělat především pro zaměstnankyně pracující v call centru.

Vzdělávací aktivity budou zahájeny v průběhu září 2013 a předpokládá se, že potrvají do dubna 2015.

 

 

Od května 2013 do července 2014 se nám povedla zrealizovat větší polovina školení pro zaměstnance těchto oddělení:

 • vývoj – je naplánováno 15 školení, zrealizováno 8 školení
 • výroba – je naplánováno 10 školení, zrealizováno 5 školení
 • technologický dozor – je naplánováno 7 školení, zrealizováno 5 školení
 • servis ONI system, NAM®technology – je naplánováno 16 školení, zrealizováno 6 školení
 • management a administrativa – je naplánováno 12 školení, zrealizováno 9 školení
 • dispečink – jsou naplánovány 4 školení, zrealizovány 4 školení
 • call centrum – jsou naplánovány 4 školení, zrealizovány 4 školení

U oddělení dispečinku a call centra jsou již zrealizovaná všechna naplánovaná školení. Od září 2014 do dubna 2015 se bude pokračovat v realizaci zbývajících školení.

 

 

FOTOGALERIE ZE ŠKOLENÍ

 

 

Kontaktujte nás

Dispečink
ONI system
+ 420 737 900 300

Dohled
NAM®technology
+ 420 603 493 885